Senterpartiet utsetter dobbeltspor og bryter klimaforliket

Senterpartiets utspill om å forsinke utbyggingen av dobbeltspor til Halden, Lillehammer og Skien bryter klimaforliket. Dessuten vil nedprioritering av jernbanen til fordel for veier, slik Sp-leder Liv Signe Navarsethe har foreslått, gi milelange bilkøer og smekkfulle tog på Østlandet.

Et enstemmig Storting, inkludert Senterpartiet og FrP, vedtok 12. juni: «Stortinget viser til klimameldingens omtale av utbygging av InterCity-forbindelsen i det sentrale Østlandsområdet og legger til grunn at regjeringen fremmer et alternativ for Stortinget som sikrer rask fremdrift.»

Dersom Senterpartiet ikke opprettholder denne prioriteringen bryter de klimaforliket allerede litt over en måned etter at stortinget vedtok klimaforliket. Jernbaneverket ber om en utbygging på 13 år. Det er mulig på 10. Senterpartiet bør snarest si hvor lang tid de vil bruke på å gjøre transportsystemet vårt mer miljøvennlig, gjøre det mer attraktivt å bosette seg på stlandet utenfor Oslo og å bedre hverdagen til landets pendlere. Det å sikre at flere kan bosette seg utenfor Oslo bør være et mål for Senterpartiet. Det er rart at Sp er mot rask fremgang i det prosjektet som er viktigst for å nå dette målet.

Selvsagt er vi også nødt til å investere i veier, men det kan ikke gå på bekostning av samferdsel i det sentrale østlandsområdet. Det er her befolkningstettheten er størst, det er her veksten vil komme de neste 20 årene. Vi har et stort behov for å utvide kapasiteten i jernbanenettet. Derfor er Sps utspill et dårlig forslag som neppe vil få gjennomslag.

Venstre foreslo allerede i 2010 for Stortinget en egen alternativ finansieringsmodell for jernbane med statsobligasjoner. På den måten er det mulig å satse på jernbane uten å redusere veibudsjettet. Transportøkonomisk institutt har i etterkant anbefalt denne finansieringsmodellen for større samferdselsprosjekter.

Les mer om Venstres finansieringsmodell

Les Senterpartiets utspill her

Det er stengt for kommentarer.