Siste innlegg

Tillit til Johan Sverdrup

Under denne parolen vant Venstre fleirtalet i valet i 1885. Eit meir omfattande partiprogram var ikkje naudsynt. Folk hadde tillit til Sverdrup. I dag er tilliten til politikarar langt meir tynnslitt, og ingen hadde blitt valgt på eit like uforpliktande [...] Les mer Ukategorisert

Meir openheit

”Den liberale statsmaktens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren.” Norsk Presseforbunds offentlegheitsutval gjennomførte tidlegare i år ei kartlegging av tilhøva for innsyn i norske kommunar. Kartlegginga ”Åpenhetsindeksen 2011” tok føre seg fleire parameter som til saman gjev eit [...] Les mer Liberale rettigheter

Meir demokrati

Denne sommaren har vi sett eit terrorangrep endre den politiske diskursen, jamvel eit heilt folks tilnærming til politikk. Ein heil valkamp har utspelt seg. Og kvardagen har fått sett seg igjen. Viktige debattar rekk å starte, utvikle seg, og konkludere [...] Les mer Ukategorisert

Letter to the Council on the events in Oslo and Utøya

Eg er aktiv i ein internasjonal organisasjon som arbeider for meir globalt demokrati og global rettsstat. Organisasjonen heiter World Federalist Movement – Institute for Global Democracy, og den norske avdelinga er Én Verden. Når dei aktive i denne organisasjonen frå [...] Les mer Ukategorisert

Venstre set folk først!

Denne bodskapen planta seg meir enn nokon anna bodskap etter landsmøtet i Trondheim i april – i partiorganisasjonen, i media, og – som det vonlegvis vil vise seg fram mot valet – blant veljarane. ”Folk først” gjekk att i fylkesdelegatane [...] Les mer Ukategorisert

Rettsstat og liberalkonservatisme

På 1800-talet var det sjølvsagt at det liberale stod i kontrast til det konservative. Venstrefolk omtalar framleis den sosiale liberalismen som ibuande radikal, og peikar på liberalkonservatismen som ei konstruert sjølvmotseiing. Nylig viste liberalkonservatismen sitt eigentlege andlet. I det Høgre [...] Les mer Liberale rettigheter

Frå varslar til paparazzi

Vi skal gjerne innrømme det. Politiske nerdar godtar seg stort for tida. Det er noko ekstra politisk pirrande i å kunne spekulere i dei personlege relasjonane mellom Ban Ki-Moon og Hillary Clinton, i tilhøvet mellom muslimske statsleiarar som likar vodka [...] Les mer Liberale rettigheter

Om å stille opp

Så har Carl I. Hagen lansert sitt ordførarkandidatur i landets hovudstad. Motivasjonen hans er i følgje han sjølv at han saknar seg sjølv. Det er mange av Carl I. Hagen sine utsegner som ein kan stille spørsmål ved om ha [...] Les mer Lokaldemokrati

Tru og talentar

Arbeidsmarknadsdiskriminering, likestilling i heimen og tidleg og trygg språkopplæring lagar sjeldan like gode oppslag som forslag om forbod mot hijab eller religiøse symbol. Det er kanskje ikkje anna å vente. Det som handlar om vår vilje til identitet, fascinerer. Det [...] Les mer Kultur

Skulehelsetenesta treng eit løft!

Det vert sagt at helse er den fremste av alle fridomar.  Skulen er først og fremst ein læringsarena, men i realiteten er skulen også eit fridomsprosjekt som skal syte for at alle born vert gjevne dei same sjansane i livet. [...] Les mer Ukategorisert